Program „CYBER.MIL Z KLASĄ”

Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Resort liczy, że dla większości absolwentów nowo tworzonych klas specjalistyczna edukacja na poziomie szkół ponadpodstawowych będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON.

Ministerstwo nie ukrywa, że walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Polska, jak zapewniał minister ON, już dziś jest w regionie liderem zwiększania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Tę pozycję będzie chciała utrzymać, a to możliwe będzie wyłącznie dzięki długofalowym inwestycjom w edukację przyszłych specjalistów w tej dziedzinie.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Natomiast nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Szczegółowe kryteria, dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy niezbędne do aplikowania do programu określa zarządzenie MON:

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/04/Poz._73_zarz._Nr_12..-sig.pdf

MON ustaliło bardzo wysokie kryteria przed szkołami ubiegającymi się o akces do programu, ponad 30 szkół w Polsce postanowiło zmierzyć się z wyzwaniem i ubiegać o przyjęcie. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowej Akademii Technicznej, wytypowała szkoły, które ostatecznie zatwierdził minister obrony narodowej.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 16 szkół z całej Polski, po jednej z każdego województwa.

Dyrektorzy szkół wybranych do programu odebrali certyfikaty uczestnictwa w dniu 3 lipca 2020 roku z rąk ministra ON, p. Mariusza Błaszczaka.

Program „CYBER.MIL z klasą” z założenia miał wyłonić szkoły, które stawiają na wysoką jakość kształcenia i posiadają zdolność do jego realizacji. Aby zakwalifikować się do programu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in.: prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Wymagania były niezwykle wysokie, ale dzięki temu do programu zakwalifikowali się najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na mocniejsze zaistnienie w wymagającym obszarze edukacji oraz możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej sprawia też, że przed absolwentami takich klas po ukończeniu edukacji na poziomie ponadpodstawowym pojawi się realna propozycja rozwoju kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych lub instytucjach podległych MON.

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych, 20% sumy całego zadania musi jednak stanowić wkład własny beneficjenta. Wsparcie finansowe szkoły będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Dofinansowaniem objęte zostanie również wynagrodzenie nauczycieli. Ogółem na realizację programu MON zamierza wydać w ciągu trzech lat 5 760 tys. złotych.

Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu „Cyber.mil z klasą”

Szczegółowe informacje o projekcie: https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/

Dodatkowe informację można uzyskać w podanym linku:

cyberklasa-informacja