Kwestionariusz kandydata do klasy VII

  KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
  DO KLASY SIÓDMEJ
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
  W LUBLINIE
  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna, na który ma zostać wysłane potwierdzenie rejestracji:

  1. Dane osobowe dziecka

   1. Imię/imiona i nazwisko:

   2. Data urodzenia:

   3. Miejsce urodzenia:

   4. PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość):

   5. Adres zameldowania:

   6. ulica:

    numer:

    kod pocztowy:

    miejscowość:

   7. Adres zamieszkania:

   8. ulica:

    numer:

    kod pocztowy:

    miejscowość:

   9. Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza :

   10. Adres szkoły, do której uczeń uczęszcza :

   11. ulica:

    numer:

    kod pocztowy:

    miejscowość:

   12. Nazwa szkoły podstawowej (rejonowej), do której uczeń powinien uczęszczać:

   13. Adres szkoły podstawowej (rejonowej), do której uczeń powinien uczęszczać:

   14. ulica:

    numer:

    kod pocztowy:

    miejscowość:

   15. Miejsce zamieszkania na terenie parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie:

   16. Czy kandydat był badany w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

   17. Czy kandydat posiada opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej?

   18. Czy uczeń znajduje się pod stałą opieką specjalisty? Jeśli tak, to jakiego?

   19. Szczególne osiągnięcia ucznia:

   20. Preferowany drugi język obcy nowożytny:

  2. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka

  3. Matka dziecka/prawna opiekunka
   1. Imię i nazwisko:

   2. Adres zamieszkania:

   3. ulica:

    numer:

    kod pocztowy:

    miejscowość:

   4. Miejsce pracy:

   5. Numer telefonu:

   6. Adres e-mail:

   7. Ojciec dziecka/prawny opiekun
   8. Imię i nazwisko

   9. Adres zamieszkania:

   10. ulica:

    numer:

    kod pocztowy:

    miejscowość:

   11. Miejsce pracy:

   12. Numer telefonu:

   13. Adres e-mail:


   OŚWIADCZENIA

   Prosząc o przyjęcie córki/syna* do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, zobowiązuję się do:

   * dane nieobowiązkowe


   * dane nieobowiązkowe   Klauzula informacyjna
   Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) – zwanego dalej „RODO” – informujemy, że:
   1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją jest Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie. Dane kontaktowe Administratora:

    • siedziba oraz adres korespondencyjny: al. Warszawska 31, 20-803 Lublin;

    • adres e-mail: sekretariat@sp-pallotti.pl ;

    • nr tel.: + 81 533 82 05.

   2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego wynikających z ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz na podstawie zgody w celu określonym oświadczeniem jej dotyczącym.

   3. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

   4. Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszczać będzie do Szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane w tożsamych okresach lub do czasu wycofania tej zgody.

   5. Rodzicom/ opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w związku z czym prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa. Rodzicom/opiekunom kandydata przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody to przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   6. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym, w związku z czym jest ono warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Szkoły, co oznacza, iż odmowa ich podania wyklucza przyjęcie kandydata do Szkoły. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może skutkować niemożnością uczestniczenia w rekrutacji, odmową przyjęcia kandydata do Szkoły lub brakiem uzyskania dodatkowej punktacji w procesie rekrutacji do Szkoły.

   7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.