Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w świetlicowym konkursie plastycznym „Jesienne grzybobranie”

Regulamin konkursu:

1. ORGANIZATORZY:

Wychowawcy świetlicy: Natalia Gałan, Agata Golec, Aleksandra Stępień

2. CELE:

 • Promowanie grzybobrania jako aktywnej i zdrowej formy spędzania czasu.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego grzybobrania.
 • Wzbudzenie zainteresowania przyrodą, w szczególności bogactwem różnorodności grzybów.
 • Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów uczęszczających do świetlicy w Szkole Podstawowej
  im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
 • Prace konkursowe powinny przedstawiać: grzyby leśne w ich naturalnym środowisku lub „grzybowe” zbiory.
 • Prace należy wykonać PASTELAMI, w formacie A3.
 • Uczestnik konkursu wykonuje tylko 1 pracę w świetlicy szkolnej.
 • Prace należy podpisać na odwrocie kartki (imię, nazwisko, klasa) oraz złożyć u organizatorów konkursu do 20.10.2021 r.

4. KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Głównymi kryteriami oceny prac nadesłanych w niniejszym konkursie jest ich zgodność z podaną tematyką, kreatywność autora oraz estetyka wykonania.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

5. NAGRODY:

Spośród wszystkich prac komisja konkursowa wybierze 3 zwycięskie prace oraz wyróżnienia. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy,
a także nagrody rzeczowe.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian
w regulaminie konkursu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Organizatorzy