Kwestionariusz kandydata do klasy I

  KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
  DO KLASY PIERWSZEJ
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
  W LUBLINIE
  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna, na który ma zostać wysłane potwierdzenie rejestracji:

  1. Dane osobowe dziecka
   1. Imię/imiona i nazwisko:
   2. Data urodzenia:
   3. Miejsce urodzenia:
   4. PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość):
   5. Adres zameldowania:
   6. ulica: numer:
    kod pocztowy: miejscowość:
   7. Adres zamieszkania:
   8. ulica: numer:
    kod pocztowy: miejscowość:
   9. Nazwa przedszkola/szkoły z oddziałem "0", do którego dziecko uczęszcza: :
   10. Adres przedszkola/szkoły z oddziałem "0", do którego dziecko uczęszcza: :
   11. ulica: numer:
    kod pocztowy: miejscowość:
   12. Nazwa szkoły podstawowej (rejonowej), do której dziecko powinno uczęszczać:
   13. Adres szkoły podstawowej (rejonowej), do której dziecko powinno uczęszczać:
   14. ulica: numer:
    kod pocztowy: miejscowość:
   15. Miejsce zamieszkania na terenie parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie:
   16. Informacje nt. rodzeństwa kandydata uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, (należy podać imię i nazwisko ucznia oraz rok ukończenia)
   17. Czy kandydat posiada opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej?  2. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka
  3. Matka dziecka/prawna opiekunka

   1. Imię i nazwisko:
   2. Adres zamieszkania:
   3. ulica: numer:
    kod pocztowy: miejscowość:
   4. Miejsce pracy
   5. Numer telefonu
   6. Adres e-mail
   7. Ojciec dziecka/prawny opiekun

   8. Imię i nazwisko
   9. Adres zamieszkania
   10. ulica: numer:
    kod pocztowy: miejscowość:
   11. Miejsce pracy:
   12. Numer telefonu:
   13. Adres e-mail:
   OŚWIADCZENIA


   Prosząc o przyjęcie córki/syna* do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, zobowiązuję się do:
   * dane nieobowiązkowe   * dane nieobowiązkowe   Klauzula informacyjna
   Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) – zwanego dalej „RODO” – informujemy, że:

   1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją jest Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie. Dane kontaktowe Administratora:
    • siedziba oraz adres korespondencyjny: al. Warszawska 31, 20-803 Lublin;
    • adres e-mail: sekretariat@sp-pallotti.pl ;
    • nr tel.: + 81 533 82 05.
   2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego wynikających z ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz na podstawie zgody w celu określonym oświadczeniem jej dotyczącym.
   3. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
   4. Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszczać będzie do Szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane w tożsamych okresach lub do czasu wycofania tej zgody.
   5. Rodzicom/ opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w związku z czym prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa. Rodzicom/opiekunom kandydata przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody to przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym, w związku z czym jest ono warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Szkoły, co oznacza, iż odmowa ich podania wyklucza przyjęcie kandydata do Szkoły. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może skutkować niemożnością uczestniczenia w rekrutacji, odmową przyjęcia kandydata do Szkoły lub brakiem uzyskania dodatkowej punktacji w procesie rekrutacji do Szkoły.
   7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.