Zasady rekrutacji do klasy pierwszej katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego

 1. W roku szkolnym 2017/2018 planujemy utworzyć jedną klasę pierwszą liczącą 25 uczniów. Warunkiem utworzenia oddziału klasowego jest zgłoszenie się minimum 24 kandydatów.
 2. Przy rekrutacji kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności.
 3. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Lublina i spoza Lublina.
 4. Nabór do klasy I prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. – złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:
  2.   w terminie od 15 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. – rozmowa Księdza Dyrektora i osób przez niego wskazanych z rodzicami/prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonym wcześniej terminem),
  3. w terminie od 15 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. – spotkanie pedagoga i wicedyrekcji z dziećmi (zgodnie z ustalonym wcześniej terminem),
  4. 12 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2017/2018,
  5. od 19 kwietnia 2017 r. do 29 kwietnia 2017 r. – uzupełnienie wymaganej dokumentacjiw  sekretariacie szkoły:
   • bilans sześciolatka,
   • informacja o gotowości szkolnej dziecka,
   • akt urodzenia dziecka.
  6. 8 czerwca 2017 r. – zebranie informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2017/2018 z Dyrekcją szkoły.
 5. Niezgłoszenie się na rozmowę rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie zgodnie
  z punktem 4b i 4c Zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w rekrutacji, co wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu spotkania.
 6. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w określonym czasie w sekretariacie szkoły dokumenty wymienione w punkcie 4a Zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
 7. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna – Ksiądz Dyrektor i osoby przez niego wskazane.
 8. W naborze do I klasy szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  1. przynależność do parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie – 10 punktów,
  2. kolejność zgłoszeń (pierwszych 25 kandydatów) – 5 punktów,
  3. badanie gotowości szkolnej przeprowadzone przez pedagoga – 25 punktów:
   • wykonanie ilustracji na podany temat,
   • zdolność zapamiętywania i spostrzegania,
   • przygotowanie do nauki matematyki,
   • wypowiedź ustna na podstawie podanej historyjki obrazkowej,
   • samodzielność i wytrwałość w wykonywaniu zadań.
  4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego lub Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego – 5 punktów.
 9. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 45 punków. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 10. W przypadku wolnych miejsc przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w terminie od 13 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie postępowania rekrutacyjnego.
 11. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Ksiądz Dyrektor

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz