Reforma edukacyjna

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe będą finansowane z budżetu państwa. Zapewnimy uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Mamy na to pieniądze w budżecie. Tak jak dotychczas, kwestia podręczników będzie dotyczyła uczniów realizujących obowiązek szkolny – w obecnym ustroju szkolnym w szkołach podstawowych i gimnazjach. W kolejnych latach bezpłatny dostęp do podręczników ma także dotyczyć uczniów 8-letnich szkół podstawowych.
Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. Absolwenci szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty będą zdawali z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki oraz jedne- ? ? ? Pytania i odpowiedzi 23 go z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii. Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Od roku szkolnego 2021/2022 uwzględniać będą one także wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. Efekty egzaminu pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. Uczeń będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną na ukończenie szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe przedmioty (historię, biologię chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 2020 roku.
Przyroda jako przedmiot będzie realizowana w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast od piątej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostaną samodzielne przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka.
Program nauczania przygotowuje nauczyciel. MEN zmieni podstawę programową. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze projektowane zmiany zostaną przedstawione do publicznych konsultacji pod koniec listopada 2016 roku.
Publiczne i niepubliczne gimnazja mogą przekształcić się w 8-letnią szkołę podstawową lub włączyć się do 8-letniej szkoły podstawowej. Warunkiem będzie złożenie do 31 stycznia 2017 r. wniosku – odpowiednio o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły lub zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, organ prowadzący będzie miał obowiązek złożenia do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego stosownej dokumentacji. Ponadto w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową będzie istniał obowiązek przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieściła się szkoła oraz jej otoczeniu.
Faktycznie, w roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów będą jednak realizowały odrębne programy nauczania, dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej ? ? Pytania i odpowiedzi 25 szkoły podstawowej. Każda z tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia. W 2022 roku absolwentami liceum ogólnokształcącego będą dzieci z rocznika 2003 i 2004 (6-latki), czyli uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym ukończyli klasę szóstą szkoły podstawowej, a w 2023 z rocznika 2004 i 2005 (6-latki), które w tym roku szkolnym ukończyły klasę piątą szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących wynosiła 746 tys. Obecnie to około 501 tys. (mniej o 245 tys., tj. 33 proc.). Szacujemy, że jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie zmieni się w stosunku do obecnego, liczba dzieci w liceach w roku szkolnym 2018/2019 spadnie jeszcze do 476 tys.
Egzamin maturalny będzie inny. Uczniowie, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące, będą zdawali maturę według nowych zasad.
Większość budynków gimnazjów samodzielnych będzie wykorzystywana jako lokale dla szkół podstawowych, łącznie z istniejącą infrastrukturą, zapleczem dydaktycznym itp. Liczba dzieci w systemie się nie zmieni, w związku z tym budynki po gimnazjach nie będą stały puste. Dodatkowo zadaniem samorządów ma być przygotowanie sieci szkół w taki sposób, aby wykorzystać funkcjonujące obecnie budynki szkolne, boiska czy baseny. Na podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego samorządy mają czas do końca marca 2017 roku.
Zmiana struktury szkół, w tym stopniowe wygaszanie gimnazjów, nie stanowi zagrożenia dla trwałości projektów finansowanych ze środków europejskich przeznaczonych na wsparcie edukacji. Nie będzie potrzeby oddawania pieniędzy. Zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów wspierających gimnazja będą mogły być przenoszone na inne szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące w ramach sukcesji prawnej. Warunkiem będzie dalsza realizacja ustalonych celów projektów.
Przewidzieliśmy naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym. W liceum ogólnokształcącym zaplanowaliśmy na przykład geografię, biologię, chemię, fizykę czy informatykę w tzw. rozszerzeniach na poziomie 6 godzin, a języka polskiego – 8 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia. O ostatecznym kształcie ramowych planów nauczania zadecydują eksperci, którzy pracują nad podstawą programową do poszczególnych przedmiotów.
Eksperci piszący podstawę programową to praktycy, dydaktycy, m.in. profesorowie specjalizujący się w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Pełna lista szefów zespołów eksperckich pracujących nad podstawą programową znajduje się na stronie internetowej ministerstwa edukacji.
Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach mają kwalifikacje do nauczania również w szkołach podstawowych i większość z nich ma również kwalifikacje do nauczania w liceach (ponad 97 proc. osób uczących w gimnazjach to pedagodzy legitymujący się wykształceniem magisterskim). Przyroda jako przedmiot przewidziana jest w ramach nauki w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Przedmioty, takie jak: biologia, geografia, chemia czy fizyka realizowane będą odpowiednio w klasach V–VIII szkoły podstawowej. Powyższa zmiana oznacza, że zarówno nauczyciele przyrody w szkołach podstawowych, jak i nauczyciele biologii, geografii, chemii i fizyki zatrudnieni w gimnazjach będą mieli możliwość nauczania tych przedmiotów w szkole podstawowej.
Harmonogram pracy nad przygotowaniem projektów ustaw jest dokładnie zaplanowany i przemyślany. Zmian, które są konieczne i pilne w systemie edukacji, jest bardzo wiele. Zidentyfikowaliśmy blisko 200 obszarów, które wymagają szybkiej interwencji. To o nich dyskutowaliśmy podczas pierwszej w historii ogólnopolskiej debaty publicznej z udziałem wszystkich osób zainteresowanych oświatą. Wiemy, że pilnych zmian wymaga kwestia finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia. To nasza odpowiedzialność, aby w sposób systematyczny i kompleksowy zająć się tymi kwestiami w następnym etapie, po zakończeniu prac nad projektem ustaw Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swoich dzieci. Szanujemy to. Nauczanie domowe jest wpisane w ustawę o systemie oświaty i w konsekwencji w projekt ustawy Prawo oświatowe. Jednak w zakresie nauczania domowego pojawia się wiele nieprawidłowości. Z informacji od kuratorów oświaty wynika, że zdarzają się sytuacje, w których dyrektorzy szkół nie przestrzegają przepisów prawa. Wydają oni pozwolenie na realizację obowiązku szkolnego na podstawie opinii niepublicznej poradni pedagogicznej niefunkcjonującej w systemie oświaty. Ponadto dostawaliśmy sygnały od lokalnych samorządów o problemach związanych z finansowaniem edukacji domowej. Wielu uczniów korzystających z tej formy kształcenia nie mieszka w obrębie danej gminy, a nawet województwa. Naszym zadaniem jest stworzenie takich przepisów, które pozwolą na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, dając jak najlepsze wsparcie uczniom zdobywających wykształcenie w edukacji domowej. Zaproponowaliśmy zmianę polegającą na tym, że wniosek o edukacji domowej swojego dziecka wraz z opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzic będzie składał do dyrektora przedszkola/szkoły usytuowanej na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. ? 32 Dobra Szkoła Rozszerzamy zakres wsparcia dla dzieci w edukacji domowej przez wskazanie prawa dzieci do korzystania z pomocy dydaktycznych, które służą realizacji podstawy programowej, a znajdują się w zasobach szkoły oraz prawa do konsultacji umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikujących. Uczniowie, którzy już realizują edukację domową, będą ją kontynuowali w ramach dotychczasowych przepisów. Nowe przepisy (tj. szkoła na terenie województwa, które dziecko zamieszkuje, opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej) dotyczyć będą decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli udzielanych na podstawie wniosków składanych na rok szkolny 2017/2018.