Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) – dalej „RODO” informujemy, że:

Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. św. Wincentego Pallottiego z siedzibą w Lublinie, która jest ich Administratorem.

Dane kontaktowe Administratora:

   1. adres: Warszawska 31, 20-803 Lublin,
   2. telefon: +48 81 533 82 05,
   3. e-mail: sekreariat@sp-pallotti.pl

Dane będą  przetwarzane:

   1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu w niej określonym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu jej odwołania, które może nastąpić w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; podanie danych jest dobrowolne, zaś odmowa ich przekazania skutkować będzie brakiem możliwości osiągnięcia celu, dla którego zgoda została wyrażona;
   2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym dokumentowania ustaleń dokonanych z kontrahentami i innymi podmiotami – przechowywania danych będzie następowało do czasu zakończenia umowy; po tym czasie dane mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności art. 118 k.c.; podanie danych jest dobrowolne, zaś odmowa ich podania skutkować będzie niemożnością zawarcia lub wykonania umowy;
   3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego m. in. z ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), przepisów podatkowych; okres przechowywania danych jest określony w takiej sytuacji powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; podanie danych jest wymogiem ustawowym, w związku z tym istnieje konieczność ich przekazania;
   4. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu realizacji bieżącego kontaktu –poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną–związanego z pozostałądziałalnościąSzkoły, w tym odpowiadania na zapytania przesłane tą drogą, jeżeli korespondencja ta nie jest związana z żadnym z celów; Podanie danych jest dobrowolne, zaś odmowa ich przekazania skutkować będzie brakiem możliwości odpowiedzi na korespondencję. Przetwarzanie danych będzie trwało do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie korespondencji. Po upływie tego okresu dane mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności art. 118 k.c.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym. dostawcy usług IT, w tym usług hostingowych, dziennika elektronicznego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO;
   • usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
   • do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przypadkach określonych w art. 21 RODO;
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie będzie wykorzystywał danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.