Zasady przyjmowania do klasy siódmej katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego

 1. W roku szkolnym 2017/2018 planujemy utworzyć trzy klasy VII liczące po 25 uczniów. Warunkiem utworzenia oddziałów jest zgłoszenie się minimum 24 uczniów do każdej z planowanych klas.
 2. Podczas przyjmowania kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności.
 3. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Lublina i spoza Lublina.
 4. Przyjmowanie do klas VII prowadzone będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. – złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:
   • Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (Załącznik nr 1: Pobierz DOC, Pobierz PDF),
   • Kwestionariusz kandydata (Załącznik nr 2: Pobierz DOC, Pobierz PDF),
   • świadectwo ukończenia V klasy szkoły podstawowej,
   • wykaz ocen uzyskanych na zakończenie I semestru VI klasy szkoły podstawowej potwierdzony pieczęcią danej szkoły,
   • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń taką posiada),
   • dwa zdjęcia legitymacyjne.
  2. 12 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas VII na rok szkolny 2017/2018,
  3. 8 czerwca 2017 r. – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do klas VII  na rok szkolny 2017/2018 z Dyrekcją szkoły,
  4. do 29 czerwca 2017 r. – dostarczenie świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej oraz karty zdrowia.
 5. W stosunku do wszystkich kandydatów, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w określonym czasie w sekretariacie szkoły dokumenty wymienione w punkcie 4a Zasad przyjmowania do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
 6. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Ksiądz Dyrektor i osoby przez niego wskazane.
 7. Podczas przyjmowania do VII klas szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  1. przynależność do parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie – 5 punktów,
  2. kolejność zgłoszeń (pierwszych 75  kandydatów) – 5 punktów,
  3. świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej – 10 punktów,
  4. wykaz ocen uzyskanych na zakończenie I semestru VI klasy szkoły podstawowej potwierdzony pieczęcią danej szkoły – 10 punktów,
  5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego lub Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego – 5 punktów.
 8. O przyjęciu kandydata do klas VII decyduje liczba uzyskanych punktów.
 9. W przypadku wolnych miejsc uczniowie będą przyjmowani w terminie od 13 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie.
 10. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Ksiądz Dyrektor.

Zapisz

Zapisz

Zapisz