ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dostosowane do warunków wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. W roku szkolnym 2020/2021 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze liczące po 24 uczniów.
  2. Przy rekrutacji kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności.
  3. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Lublina i spoza Lublina.
  4. Nabór do klasy pierwszej prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
   1. od 18 listopada 2019 r. do 13 marca 2020 r. – złożenie dokumentów
    w sekretariacie szkoły:
   1. 20 kwietnia 2020 r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej z dziećmi z zastosowaniem  komunikatora Zoom,
   2. 27 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo rodzic/opiekun prawny każdego z kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie o decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczącej jego dziecka.
   3. od 28 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r. – przesłanie wymaganej dokumentacji w postaci skanów/zdjęć na adres szkoły sekretariat@sp-pallotti.pl, oryginalne dokumenty dostarczone w terminie, który zostanie wyznaczony przez szkołę:
     • bilans sześciolatka,
     • informacja o gotowości szkolnej dziecka,
     • akt urodzenia dziecka.
  1. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w określonym czasie w budynku szkoły dokumenty wymienione w punkcie 4a Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Księdza Dyrektora.
  3. W naborze do I klasy szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące kryteria:
   1. przynależność do parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie – 3 punkty,
   2. badanie gotowości szkolnej z użyciem quizu interaktywnego – Idę do pierwszej klasy!, przeprowadzonego na platformie Zoom w obecności członka komisji rekrutacyjnej oraz rodzica/prawnego opiekuna – 30 punktów:
    • analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa,
    • przygotowanie do nauki matematyki,
    • orientacja czasowo-przestrzenna,
    • zdolność zapamiętywania i spostrzegania.
   1. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, do Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego lub Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie – 2 punkty.
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 35 punków.
   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskana
   w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na zasadach opisanych powyżej.
  3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Ksiądz Dyrektor.
  4. Niedostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych w punkcie 4d Zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie jest jednoznaczne z wykreśleniem kandydata z procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.