lnformujemy, że istnieje możliwość przeniesienia uczniów do klas czwartych i siódmych
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
na rok szkolny 2019/2020.

 

Wymagane dokumenty:
  • Świadectwo ukończenia klasy drugiej (kandydaci do klasy czwartej)
  • Świadectwo ukończenia klasy piątej (kandydaci do klasy siódmej).

 

Decydujący wpływ na przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
będą miały dotychczasowe wyniki w nauce oraz kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji w sekretariacie szkoły:
tel. 81 533 82 05

 

 
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 1. W roku szkolnym 2019/2020 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze liczące po 24 uczniów.
 2. Przy rekrutacji kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności.
 3. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Lublina i spoza Lublina.
 4. Nabór do klasy I prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. od 2 stycznia 2019 r. do 15 marca 2019 r. – złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:
  2. 23 marca 2019 r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej z dziećmi,
  3. 5 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2018/2019,
  4. od 6 kwietnia 2019 r. do 8 maja 2019 r. – uzupełnienie wymaganej dokumentacji
   w sekretariacie szkoły:
   • bilans sześciolatka,
   • informacja o gotowości szkolnej dziecka,
   • akt urodzenia dziecka.
 5. Niezłożenie dokumentacji wymienionej w punkcie 4d Zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie we wskazanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja kandydata
  ze szkoły.
 6. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w określonym czasie w sekretariacie szkoły dokumenty wymienione w punkcie 4a Zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
 7. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Księdza Dyrektora.
 8. W naborze do I klasy szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  1. przynależność do parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie – 5 punktów,
  2. kolejność zgłoszeń (pierwszych 24 kandydatów) – 5 punktów,
  3. badanie gotowości szkolnej – 25 punktów:
   • wykonanie ilustracji na podany temat,
   • zdolność zapamiętywania i spostrzegania,
   • przygotowanie do nauki matematyki,
   • wypowiedź ustna na podstawie podanej historyjki obrazkowej,
   • samodzielność i wytrwałość w wykonywaniu zadań.
  4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie,
   do Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego lub Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
   w Lublinie – 5 punktów.
 9. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punków. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 10. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Ksiądz Dyrektor.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na zasadach opisanych powyżej.
 12. Postępowanie uzupełniające zakończy się z dniem 31 sierpnia 2019 r.

 

Dokumenty do Pobrania

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych


Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej


Podanie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej