lnformujemy, że istnieje możliwość przeniesienia uczniów do klasy siódmej
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
na rok szkolny 2020/2021.
Warunkiem utworzenia oddziału jest zgłoszenie się 24 kandydatów.
 Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły: 11 maja 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:
  • Świadectwo ukończenia klasy piątej.

 

Decydujący wpływ na przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
będą miały dotychczasowe wyniki kandydata w nauce.

 

Więcej informacji w sekretariacie szkoły:
tel. 81 533 82 05

 

 

 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  1. W roku szkolnym 2020/2021 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze liczące po 24 uczniów.
  2. Przy rekrutacji kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności.
  3. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Lublina i spoza Lublina.
  4. Nabór do klasy pierwszej prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
  5. Od 18 listopada 2019 r. do 13 marca 2020 r. – złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:
  1. 21 marca 2020 r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej z dziećmi,
  2. 1 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021,
  3. Od 2 kwietnia 2019 r. do 8 maja 2020 r. – uzupełnienie wymaganej dokumentacji
   w sekretariacie szkoły:
     • bilans sześciolatka,
     • informacja o gotowości szkolnej dziecka,
     • akt urodzenia dziecka.
  1. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w określonym czasie w sekretariacie szkoły dokumenty wymienione w punkcie 4a Zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Księdza Dyrektora.
  3. W naborze do pierwszej klasy szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  4. Przynależność do parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie – 3 punkty.
  5. Badanie gotowości szkolnej – 35 punktów:
     • analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa,
     • przygotowanie do nauki matematyki,
     • orientacja czasowo-przestrzenna,
     • zdolność zapamiętywania i spostrzegania,
     • wypowiedź ustna na podstawie podanej historyjki obrazkowej.
  1. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego
   w Lublinie, do Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego lub Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie – 2 punkty.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punków. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na zasadach opisanych powyżej.
  4. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Ksiądz Dyrektor.
  5. Niedostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych w punkcie 4d Zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie jest jednoznaczne z wykreśleniem kandydata z procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

Dokumenty do Pobrania

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych


Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej


Podanie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej