lnformujemy, że istnieje możliwość przeniesienia do klas czwartych i siódmych
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
na rok szkolny 2018/2019.

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły: 12 kwietnia 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

Decydujący wpływ na przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
będą miały dotychczasowe wyniki w nauce oraz kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji w sekretariacie szkoły:
tel. 81 533 82 05

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1. W roku szkolnym 2018/2019  zostaną utworzone dwie klasy pierwsze liczące po 24 uczniów.
 2. Przy rekrutacji kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności.
 3. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Lublina i spoza Lublina.
 4. Nabór do klasy I prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1.  od 2 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. – złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:
  2. w terminie od 15 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r. – rozmowa komisji rekrutacyjnej powołanej przez Księdza Dyrektora z rodzicami/prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonym wcześniej terminem),
  3. w terminie od 15 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej z dziećmi (zgodnie z ustalonym wcześniej terminem),
  4. 12 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2018/2019,
  5. od 16 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. – uzupełnienie wymaganej dokumentacji w  sekretariacie szkoły:
   • bilans sześciolatka,
   • informacja o gotowości szkolnej dziecka,
   • akt urodzenia dziecka.
 5. Niezgłoszenie się na rozmowę rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie zgodnie
  z punktem 4b i 4c Zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego
  w Lublinie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w rekrutacji, co wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy kandydatów.
  W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu spotkania.
 6. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w określonym czasie w sekretariacie szkoły dokumenty wymienione w punkcie 4a Zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
 7. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Księdza Dyrektor.
 8. W naborze do I klasy szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  1. przynależność do parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie – 5 punktów,
  2. kolejność zgłoszeń (pierwszych 24  kandydatów) – 5 punktów,
  3. badanie gotowości szkolnej – 25 punktów:
   • wykonanie ilustracji na podany temat,
   • zdolność zapamiętywania i spostrzegania,
   • przygotowanie do nauki matematyki,
   • wypowiedź ustna na podstawie podanej historyjki obrazkowej,
   • samodzielność i wytrwałość w wykonywaniu zadań.
  4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, do Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego lub Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie – 5 punktów.
 9. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punków. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 10. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Ksiądz Dyrektor.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na zasadach opisanych powyżej.
 12. Postępowanie uzupełniające zakończy się z dniem 31 sierpnia 2018 r.

 

Dokumenty do Pobrania